תעודת אחריות

ווריור.טק אחראית בזה בפני הקונה, לתקינות הציוד הנושא מספר קטלוגי שפרטיו מצוינים מעבר לדף וזאת בתקופה של 12 חודשים, אלא אם צוין אחרת ע”ג תעודה זו החל מיום הרכישה (להלן: “תקופת האחריות”), בכפוף לאמור להלן:
1 . האחריות ניתנת בזאת רק עבור ציוד המפורט מעבר לדף (להלן: “הציוד” או “פרטי הציוד”) ולקונה שרכש את הציוד לשימוש אישי, ביתי או משפחתי.
2. בתקופת האחריות, החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תתקן או תחליף, בכפוף להוראות סעיף 3 להלן, את פרטי הציוד שיימצאו ע”י החברה פגומים או בלתי תקינים וזאת ללא חיוב הקונה.
3. אחריות החברה ע״פ תעודה זו ובכלל, לא תחול בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, אשר בהם כל תיקון או החלפה של הציוד, לרבות עלות חלפים ופרטי ציוד מוחלפים, בדיקה ושעות עבודה שיושקעו בתיקון יבוצעו בתשלום בהתאם למחירון החברה שיהיה בתוקף באותה העת, ואלו המקרים:
3.א. אם ניזוק פריט הציוד ע”י שבר, כוח עליון, זדון, רשלנות, לרבות שפיכת נוזלים, לחץ בלתי סביר על המעטפת, חשיפה לשמש או לטמפ’ חריגה.
3.ב. אם ניזוק פריט חומרה כתוצאה משימוש לא נכון, או שלא לפי הוראות היצרן, או לא זהיר, או כתוצאה משימוש בציוד לא מתאים או באופן לא מתאים, לרבות כתוצאה משינוי בהגדרות תוכנת הציוד ע”י הקונה.
3.ג. אם נעשו התקנה, הסרה, טיפול, שינוי או תיקון בפריט הציוד ע”י מישהו שאינו טכנאי מוסמך ואינו מורשה מטעם החברה.
4. מובהר כי אחריות החברה על פי תעודה זו ובכלל, אינה חלה ביחס לתוכנה הקשורה למוצר ו/או בכל הקשור לאפליקציה הקשורה למוצר.
5. מוצהר במפורש, שככל שהחברה תחליף ללא תמורה פריט או חלק פגום בציוד, יישאר החלק או הפריט הפגום בבעלותה.
6. מוסכם כי האחריות על הפריט המוחלף תסתיים עם תום תקופת האחריות של תעודה זו ולא פחות מ 90- יום ממעמד התיקון.
7. החברה מתחייבת לתקן את הציוד לא יאוחר מתום 14 ימי עסקים מיום שבו נקראה לעשות כן ע”י הקונה.
8 . אחריותה של החברה לציוד תינתן רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת לתת לקונה ו/או למי מטעמו הדרכות ו/או הסברים לגבי הציוד והפעלתו.
9 . בכפוף להוראות הדין, בכל פנייה בהקשר האחריות יציג הקונה את חשבונית הרכישה.
10 . תעודת אחריות זו מבטלת כל אחריות או ערבויות קודמות או אחרות שניתנו, בכתב או בע”פ ע”י החברה ו/או ע”י היצרן.